Karanfil Aralığı Sokak No:8 Levent İstanbul

Kişisel Verilerinizin Korunması ve Gizlilik Politikamız

Değerli Ziyaretçilerimiz, 

Prolegal Bütünleşik Danışmanlık Hizmetleri (“Prolegal”) olarak, müşterilerimizle olan güven ve gizlilik temelinde kurduğumuz ilişkimize verdiğimiz değeri, her tür iletişim kanalında uygulamaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda kişisel verilerinizin korunması, bilgi güvenliğinizin sağlanması ve güven içinde bir internet tecrübesi yaşamanıza büyük önem veriyor, faaliyetlerimiz dahilinde vermekte olduğumuz hizmetlerimizde gösterdiğimiz itinayı sizlerle olan iletişimimizde de uygulamaya özen gösteriyoruz. Bu sebeple sizleri internet sitemizi ziyaretiniz esnasında uyguladığımız site kullanım şartları, iletişimler ve gizlilik politikamız çerçevesinde işlenen verileriniz ile bu hususlara dair haklarınız hakkında bilgilendirmek üzere işbu aydınlatma metnini hazırladık.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamındaki haklarınızın gereği olarak kişisel verilerinizin korunmasına dair sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu ve kişisel veri işleme faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütüldüğünden emin olduğumuzu bildirir, “veri sorumlusu” sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz dahilindeki konular hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Hangi kişisel verileriniz toplanıyor ve ne amaçla işleniyor?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle oluşan siber güvenliğe ilişkin işlem güvenliği bilgileriniz kapsamında; log verileri, çerezler ve web işaretlerinin işlenmesi dolayısıyla IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve ziyaret ettiğiniz zaman bilgileri bilgi güvenliğine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi ve denetim ve raporlama faaliyetleri amacıyla site bünyesinde toplanmakta ve anonimleştirilerek istatiksel veriler elde etmek amacıyla saklanmaktadır.

Bununla birlikte Prolegal ile ilişkiniz kapsamında işlem güvenliği bilgisi olarak kullanmakta olduğunuz tarayıcı ile internet sitemiz arasındaki haberleşme bilgileri işlenmekte, hukuka uygun biçimde anonimleştirilmekte ve/veya sınıflandırılmaktadır.
Şöyle ki;

  • Hukuken veya teknik bir zorunluluk teşkil etmemesine rağmen prolegal.com.tr internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle tarayıcınız ile internet sitemiz arasında oluşan haberleşme “https” yöntemi ile şifrelenmektedir. Bu şifreleme yöntemi sayesinde internet sitemiz içindeki hareketleriniz ve/veya bize ileteceğiniz iletişimler başkaları tarafından gözlemlenemez.
  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sonucunda fonksiyonel çerezler işlenmekte olup, prolegal.com.tr’de kullanılan çerezler oturumunuz sona erdiğinde silinmektedir. Bu doğrultuda bir sonraki ziyaretinizle önceki ziyaretleriniz arasında bağ kurulamaz.

Kullandığımız çerezlere dair daha fazla bilgi almak için Çerez Politikamızı okuyunuz.

  • Prolegal, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince forcerta.com nezdindeki ilgili site trafik bilgilerini saklamakla yükümlüdür.  Bu bilgiler tek başına kimlik tespiti için yetersiz olmasından dolayı kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya saklanması sonucunu doğurmamaktadır.

Kişisel verileriniz hangi hukuki dayanak ile nasıl toplanmaktadır?
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, kanunda açıkça öngörülmesi ve internet sitesinin işleyişinin sağlanması amacıyla meşru menfaatimiz gereği, mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama ve raporlama yükümlülüklerine uyulmak suretiyle tamamen ve kısmen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Ziyaretçilerimizden internet sitemize ziyaretiniz neticesinde edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği tarafımızca bilgi ve işlemin mahiyetine göre belirlenmiş uygun idari ve teknik yöntemler ile, teknolojik imkanlar ve makul maliyet unsurları dahilinde sağlanmakta olup, ilgili kişisel veriler ilgili süreçlerin sona ermesi ile kişisel verinin saklanmasını gerektiren hallerin ortadan kalması veya ilgili kişinin talebi ya da Kurul kararı sonucu imha edilmektedir.

Kişisel verileriniz hangi amaçla kimlere aktarılmaktadır?
Yukarıda belirtildiği üzere tarafımızca işlenen verileriniz, Kanunun açıkça öngördüğü hallerde, verilerin tarafınızca alenileştirilmesi durumunda, her türlü sözleşme ilişkisi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak gerekli olan hallerde, Prolegal olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu durumlarda, hak tesisi, kullanılması ve korunması için veri işleme ve aktarımının zorunlu olduğu durumlarda ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ve zarar verilmemesi kaydıyla işbu metin dahilinde ve ilgili yasal düzenlemelerce öngörülen meşru menfaatler için veri işleme ve aktarımının zorunlu olduğu hallerde, iş ortaklığı içindeki gerçek ve tüzel kişiler, hissedarlar, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınız ile ilgili Prolegal’e aşağıda belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Prolegal İletişim Bilgileri
Veri Sorumlusu Şirketimiz Prolegal Bütünleşik Danışmanlık Hizmetleri’ne kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak veya talep yöneltmek üzere, aşağıda yazılı iletişim yollarından ulaşabilirsiniz.

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu ile Levent Mah. Karanfil Aralığı sok. No:8 – Beşiktaş, İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirmiş iseniz sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle istanbul@prolegal.com.tr  adresine iletebilirsiniz.